Общи условия за ползване

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля, прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате информацията в сайта www.promoda.bg или да правите поръчки чрез него.

Този документ съдържа Общите условия, според които ББФ ЕООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазин ПроМода на адрес в интернет www.promoda.bg, наричан по-долу за краткост ОНЛАЙН МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него устройство, интернет адреса www.promoda.bg, независимо дали го използва само за информация или за онлайн пазаруване, наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ. С влизането, разглеждането и/или използването на този уеб сайт Вие се съгласявате безусловно и без ограничения с тези условия за ползване. Ако не сте съгласни и не приемате тези условия за ползване, моля не използвайте настоящия уебсайт и го напуснете.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

ПроМода е онлайн магазин за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ББФ ЕООД, със седалище гр. София, ул. Аксаков 48А, ЕИК 101010233. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули от онлайн магазина.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ е  достъпен на адрес в Интернет: www.promoda.bg , чрез който ПОТРЕБИТЕЛITE имат възможност:

               Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от МАГАЗИНА стоки;

               Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

               Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на страницата на МАГАЗИНА достъпна в Интернет;

               Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ОНЛАЙН МАГАЗИНА, съгласно поддържаните от ОНЛАЙН МАГАЗИНА начини за разплащане.

               Да получават информация за нови стоки предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

               Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

               Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА в Интернет;

 ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИTE, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката търговски обичаи. 

ПОТРЕБИТЕЛИTE сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез интерфейса на сайта, достъпен на адрес: www.promoda.bg чрез компютър или друго средство за комуникация от разстояние. 

По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на избраните от него чрез интерфейса стоки. 

ПОТРЕБИТЕЛИTE заплащат на ОНЛАЙН МАГАЗИНА цената за доставените стоки съгласно условията, определени в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и настоящите общи условия.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛИTE стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и съгласно настоящите общи условия. 

Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките. 

Страните се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 

Предполага се, че електронните изявления извършени от ПОТРЕБИТЕЛИTE на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ е въвел съответното име и парола за достъп или е попълнил съответните данни за себе си, използвайки услугите на ОНЛАЙН МАГАЗИНА без да се е регистрирал. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА 

За да използва ОНЛАЙН МАГАЗИНА за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, ПОЛЗВАТЕЛЯТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, или директно данните необходими за реализиране на покупко-продажбата, когато я извършва без да се регистрира. 

Въведените данни, както и името и паролата за отдалечен достъп при създаване на регистрация се определят от ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез регистрация или въвеждане на данни за извършване на покупко-продажба по електронен път в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

С потвърждаване на покупко-продажбата ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ потвърждава извършената от ПОТРЕБИТЕЛЯ регистрация или покупко-продажба, чрез изпращане на имейл на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес и между него и ОНЛАЙН МАГАЗИНА възникват договорни отношения. 

При извършване на регистрацията или попълването на данни за покупко-продажба без регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава да предостави верни и актуални данни. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОНЛАЙН МАГАЗИНА, е „Основен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ може да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки в него.

Могат да се използват и други средства за комуникация (телефон, имейл, скайп) за сключване на договори за покупко-продажба, в който случай ОНЛАЙН МАГАЗИНА изпраща в писмен вид на имейла посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ, информацията относно сключеният договор за покупко продажба. 

Договорът се сключва на български език, като включва настоящите общи условия, достъпни на адреса на онлайн магазина.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ включва в интерфейса на интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере дали да сключи договор за покупко-продажба чрез регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА или без да се регистрира. При сключване на договор за покупко-продажба без регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ въвежда данните си в процеса на реализиране на покупко-продажбата или ги предоставя на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и др.), в който случай те се използват само за конкретния договор за покупко-продажба, без това да е свързано със създаване на регистрация. 

 Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация или потвърждаване на поръчка към ОНЛАЙН МАГАЗИНА от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства. 

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ доставя стоките на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от ПОТРЕБИТЕЛЯ данни са неверни, заблуждаващи или недостатъчни. 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следната процедура: 

Извършване на регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и предоставяне на необходимите данни, ако ПОТРЕБИТЕЛЯ няма до този момент регистрация в ОНЛАЙН МАГАЗИНА и не желае сключването на договора за покупко-продажба да бъде посредством създаване на регистрация; 

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА и добавянето им към списък със стоки за покупка в "количка"; 

Влизане в системата за извършване на поръчки на ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез идентифициране с име и парола или въвеждане / предаване чрез друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и др.) на данни за реализиране на покупко-продажба без регистрация. 

Предоставяне на други данни за извършване на доставката; 

Избор на способ и момент за плащане на цената; 

Потвърждение на поръчката; 

С натискане на бутона "Поръчай" се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил категорично и неотменимо волеизявление за сключване на договора за покупко-продажба на стоките, избрани в "количка".

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо ПОТРЕБИТЕЛИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ОНЛАЙН МАГАЗИНА, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние. 

Основните характеристики на стоките, предлагани от ОНЛАЙН МАГАЗИНА са определени в профила на всяка стока на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ОНЛАЙН МАГАЗИНА във всички списъци със стоки и профила на всяка стока в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

Стойността на транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ОНЛАЙН МАГАЗИНА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:

               - В профила на всяка една от стоките в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА;

               - На предназначена за тази цел страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНA,  достъпът до която може да бъде осъществен чрез „линк” със заглавие: „Доставка”, намиращ се в долната част на всяка страница от сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА.

               - В описа на поръчката, представен на крайната стъпка в процеса на сключване на договор за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и от информацията, предоставена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

Информацията, предоставяна на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА преди сключването на договора за покупко-продажба. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки плюс стойността на разходите по доставката. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че ОНЛАЙН МАГАЗИНА има право да приема авансово плащане за сключените с него договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира самостоятелно дали да заплати на ОНЛАЙН МАГАЗИНА цената на стоките и доставката преди или в момента на доставката им. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на получаване на стоката. 

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

За доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ОНЛАЙН МАГАЗИНА не е в състояние да контролира;

За доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;

За доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

За доставка на стоки, използването на които е възможно за кратък срок от време (дрехи и екипи за конкретен празник или специално предназначение);

 

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ОНЛАЙН МАГАЗИНА е задължен да възстанови в пълен размер платените от Потребителя суми за стоките (без цената на доставката, в случай че връщането не е поради дефекти или друг проблем по вина на ОНЛАЙН МАГАЗИНА) не по-късно от 14 (четиринайсет) дена, считано от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е получил върнатата от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, упражнявайки правото си на отказ от сключения договор.

От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и не във връзка с дефект или друг проблем, по вина на ДОСТАВЧИКА. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ОНЛАЙН МАГАЗИНА стоки и тяхното качество по време на срока по ал. 1. 

Ако получената от ПОТРЕБИТЕЛЯ стока изпратена от ОНЛАЙН МАГАЗИНА в изпълнение на сключения договор за покупко-продажба е с дефект, не отговаря на това което е поръчано или има друг проблем по вина на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да я върне и да изисква замяната и с такава без дефект, отговаряща на това което е поръчано или с отстранен дефект или възстановяване на заплатената по договора за покупко-продажба сума. Връщането на стоката, разходите по замяната или възстановяването на заплатената от ПОТРЕБИТЕЛЯ сума за върната стока в този случай,са за сметка на ДОСТАВЧИКА.

Ако изрично не е уговорено друго, срокът за доставка на стоката е до 7 (седем) работни дни. 

Срокът започва да тече от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ОНЛАЙН МАГАЗИНА чрез сайта или по друг канал за комуникация: телефон, имейл, скайп и др. 

Срокът за доставка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез ОНЛАЙН МАГАЗИНА или други канал за комуникация, освен ако стоките са поръчани в една доставка. 

Ако ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми, ако има такива, в срок до 7 (седем) работни дни от датата, на която ОНЛАЙН МАГАЗИНА е следвало да изпълни задължението си по договора. 

В такъв случай ОНЛАЙН МАГАЗИНА има право да достави на ПОТРЕБИТЕЛЯ други задоволяващи нуждите му стоки, след като изрично го е информирал и е получил съгласието му за това. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите. 

Реализирайки покупко-продажба от ОНЛАЙН МАГАЗИНА, независимо дали директно чрез сайта или чрез използването на друг канал за комуникация (телефон, имейл, скайп и др.) се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е разполагал с предоставена от ОНЛАЙН МАГАЗИНА информация, съгласно изискванията на чл. 51 от Закона за защита на потребителите. 

При сключване на договор за покупко-продажба, преди доставка на стоката ОНЛАЙН МАГАЗИНА изпраща имейл на ПОТРЕБИТЕЛЯ с включена пълна информация съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за защита на потребителите. С приемане на изпратените от ДОСТАВЧИКА съгласно сключения договор за покупко-продажба стоки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ удостоверява, че предварително е получил в писмен вид от ОНЛАЙН МАГАЗИНА и разполага с информацията съгласно чл. 54 от Закона за защита на потребителите. 

Чрез кликване на бутон: „ПОРЪЧАЙ” в ОНЛАЙН МАГАЗНА или извършването на покупко-продажба чрез друг канал за комуникация се счита, че същият получава съгласие от ПОТРЕБИТЕЛЯ за сключване на договор за покупко-продажба, както и съгласие за изпълнението му. 

НЕКОРЕКТНИ КЛИЕНТИ 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да третира ПОТРЕБИТЕЛИ като НЕКОРЕКТНИ в случаите, когато: 

               - е налице безпричинен отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да получи изпратените от ДОСТАВЧИКА по сключения договор за покупко-продажба стоки; това не касае правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от сключения с ОНЛАЙН МАГАЗИНА договор и да върне получените по изпълнението му стоки; 

               - е налице неспазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на общите условия на ОНЛАЙН МАГАЗИНА; 

               - е установено некоректно отношение към ОНЛАЙН МАГАЗИНА, от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ; 

               - са установени системни злоупотреби от ПОТРЕБИТЕЛЯ, спрямо ДОСТАВЧИКА; 

ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да сключи договор за покупко-продажба с НЕКОРЕКТНИ ПОТРЕБИТЕЛИ. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право по всяко време да променя цените, сроковете и условия, касаещи покупко-продажбата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи цените и е длъжен да спази условията, които са били актуални към момента на реализиране на покупко-продажбата или използването на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Всички промени са в рамките на действащото в момента законодателство на Република България. 

Приема се, че посоченият от ПОТРЕБИТЕЛЯ имейл при регистрацията му или реализирането на покупко-продажба без регистрация, е актуален и се проверява редовно. Чрез изпращане на информация към него се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯ е официално информиран със съдържанието й. 

Снимките, с които се представят стоките в ОНЛАЙН МАГАЗИНА на ДОСТАВЧИКА, представят възможно най-точно цветовете, формата и други техни особености, доколкото това е възможно със средствата на дигиталната фотография. ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в следствие на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройства, използвани за достъп до ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ не носи отговорност за разлика в рамките на допустимото между цвета, с който е представен продуктът на снимката, и този на реално доставения съгласно сключения договор за покупко-продажба, както и такава в цвета на един и същи артикул, произведен в различни периоди от време, дължаща се на различия в нюанса на цвета, на доставени нови партиди от конкретната стока. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Клиентите поръчват стоки и предоставят информацията, необходима за изпълнение на поръчката им, доброволно директно чрез интернет страницата на онлайн магазин ПроМода намираща се на адрес: www.promoda.bg или чрез други начини за комуникация: телефон, имейл, скайп и т.н. 

Личните данни, предоставяни от клиентите, се използват с цел обслужване на клиента, а именно:

               - Уточнения по поръчки.

               - Потвърждаване на поръчки (при необходимост).

               - Изпълнение на поръчки.

               - Обработка на рекламации.

               - При необходимост от предоставяне на информация на клиента по повод поръчка или отправена рекламация.

               - Информиране за възникнали промени в изпълнението на поръчки или действия по рекламации.

               - Предоставяне на награди, спечелени от игри и промоции.

Данните, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, не се използват за рекламни цели на promoda.bg, освен ако клиент изрично не е пожелал това. Желанието за използване на данните с рекламна цел подлежи на промяна във всеки един момент при желание от страна на клиента.

 Информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя само и единствено на партньорски фирми (куриерски служби и др.), пряко участващи в етапите от процеса на обслужване на клиентите и изпълнение на поръчките.

На партньорски фирми (куриерски служби и др.) се предоставя единствено частта от информацията за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, непосредствено необходима за извършване на съответната дейност по обслужването им и изпълнение на поръчките.

 ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да променят подадените данни директно чрез своя акаунт на интернет страницата на Онлайн Магазина, намираща се на адрес: www.promoda.bg , или чрез други начини за комуникация: телефон, имейл, скайп и тн. 

Информацията, подадена от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, е защитена съгласно Закона за защита на личните данни, и се обработва в съответствие с неговите разпоредби, както и с всички други разпоредби на Българското и Европейско законодателство.

www.promoda.bg предприема всички необходими действия и мерки за защита на съхраняваната информация, предоставена от клиенти.

От съобрaжения за сигурност, www.promoda.bg предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ въведените от тях лични данни в случай на поискване или във връзка с обслужването им, само на имейл адреса, който са подали при регистрация или реализиране на покупко-продажба без регистрация.

ПроМода използва „Бисквитки” (Cookies) чрез promoda.bg. Те представляват съхраняванe на компютъра на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация за взаимодействието му с ОНЛАЙН МАГАЗИНА. Информацията от „Бисквитките” (Cookies) се използва с цел да се предостави съдържание, отговарящо най-точно на интересите на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е в правото си да забрани използването на „Бисквитки” (Cookies), чрез промяна на съответните настройки на използвания браузър. При забранено използване на „Бисквитки” (Cookies) е възможно promoda.bg , както и други онлайн приложения, да не работят както трябва. 

Във всеки момент, www.promoda.bg има право да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

В случай, че по някаква причина ПОТРЕБИТЕЛЯТ е забравил или изгубил своята парола, ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ има право да приложи обявената процедура за „Забравена парола”, достъпна на адрес: http://promoda.bg/customer/account/forgotpassword/ . 

 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Настоящите общи условия могат да бъдат едностранно променяни по всяко време от ОНЛАЙН МАГАЗИНA. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ОНЛАЙН МАГАЗИНА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля. 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ОНЛАЙН МАГАЗИНА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при регистрацията или извършването на покупко-продажба без регистрация. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него. 

ОНЛАЙН МАГАЗИНЪТ публикува тези общи условия на адрес: http://promoda.bg/uslovia-za-polzvane/ , заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

 ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Настоящите общи условия и договорът на ПОТРЕБИТЕЛЯ с ОНЛАЙН МАГАЗИНА се прекратяват в следните случаи:

               - При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

               - По взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

               - Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

               - При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

               - При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

               - В случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в сайта на ОНЛАЙН МАГАЗИНА. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

               - В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите;

               - При изтичане на срока по чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите;

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договора, се прилагат законите на Република България. 

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите. 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на www.PROMODA.bg.